ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15615022
ชื่อ สกุล : นางสาวพัชริดา   ศุภกำเนิด
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : คณิตศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ