ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15515338
ชื่อ สกุล : นางสาวปาริฉัตร   ชาวป่า
คณะ : คณะครุศาสตร์
สาขา : เลื่อนรับ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ