ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15442033
ชื่อ สกุล : นายชรินทร์   รักชาติ
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ