ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15432042
ชื่อ สกุล : นายณัฐวุฒิ   เจริญสุข
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ