ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15332039
ชื่อ สกุล : นายชาญชัย   ปลดเปลื้อง
คณะ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ