ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 15312200
ชื่อ สกุล : นายรัฐนันท์   หมากเลย์
คณะ : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : พลศึกษา
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ