ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

ลงทะเบียนบัณฑิตประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ทำแบบสอบถาม  ลงทะเบียน   ออกใบสำคัญรับเงิน

Login

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน

Administrator

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ