รายชื่อผู้ลงทะเบียน

บัณฑิตหลักสูตรการตลาด

รหัส ชื่อ นามสกุล สถานะ
15642166 นางสาวปิยะนันท์   ชูวงค์ ลงทะเบียนแล้ว
15642171 นายวิศรุต   การสมวัตร ลงทะเบียนแล้ว
15642410 นางสาวจิราพร   แจ้งเมือง ลงทะเบียนแล้ว
15642420 นางสาวพรหมภัสสร   สุขแท้ ลงทะเบียนแล้ว
15742155 นางสาวนิสาชล   ชีสังวรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
15742156 นางสาวปริญณา   ป้อมเจา ลงทะเบียนแล้ว
15742311 นางสาวรัชนีกร   จันสำเภา ลงทะเบียนแล้ว
15742415 นายรัตนะ   กล่ำนาค ลงทะเบียนแล้ว
15742453 นางสาวจันทกานต์   โอภาสสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
15742458 นางสาวจุฑามาศ   ว่าบ้านเลน ลงทะเบียนแล้ว