รายชื่อผู้ลงทะเบียน

บัณฑิตหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัส ชื่อ นามสกุล สถานะ
15742128 นางสาวกัญยารัตน์   อุ้ยนิรันดรกุล ลงทะเบียนแล้ว
15742129 นายกิตติพล   เงินทรัพย์ ลงทะเบียนแล้ว
15742135 นางสาวนัฐนันญ์   เกษประทุม ลงทะเบียนแล้ว
15742137 นางสาวนิศารัตน์   ตองอ่อน ลงทะเบียนแล้ว
15742140 นายพีรดนย์   ประเสริฐอำไพสกุล ลงทะเบียนแล้ว
15742142 นางสาวรัฐดา   เนื่องบุญมา ลงทะเบียนแล้ว
15742143 นางสาวสุกัญญา   พรรณา ลงทะเบียนแล้ว
15742145 นางสาวอมรรัตน์   ภู่กลั่น ลงทะเบียนแล้ว
15742147 นางสาวอัญชิสา   รุ่งทรัพย์ชนะเดช ลงทะเบียนแล้ว
15742148 นางสาวอารีรัตน์   ไกรจำเนียร ลงทะเบียนแล้ว
15742408 นางสาวศิริพร   ชูชีพ ลงทะเบียนแล้ว
15842211 นายกิตติพงษ์   ภู่ดำรงค์ ลงทะเบียนแล้ว
25642202 นางสาวพุธรักษา   ฮะเฮง ลงทะเบียนแล้ว
25742077 นางสาวจิตราภรณ์   สนิทบุญ ลงทะเบียนแล้ว
25742078 นายจิรภาส   รักวิโรจน์สุข ลงทะเบียนแล้ว
25742080 นางสาวชลิตา   อินอ่วม ลงทะเบียนแล้ว
25742086 นางสาวนิตา   แป้นมีเพชร ลงทะเบียนแล้ว
25742091 นางสาวรจนา   จันทร์เศรษฐี ลงทะเบียนแล้ว