รายชื่อผู้ลงทะเบียน

บัณฑิตหลักสูตรการจัดการ

รหัส ชื่อ นามสกุล สถานะ
15742053 นางสาวกัญญาพัชร   ตนอดนอก ลงทะเบียนแล้ว
15742055 นางสาวจิตติมา   บุตรดี ลงทะเบียนแล้ว
15742058 นางสาวดวงพร   พิพิธชวนชม ลงทะเบียนแล้ว
15742061 นางสาวนงนุช   งามเจริญ ลงทะเบียนแล้ว
15742066 นางสาวพิชชาภา   เก็บทอง ลงทะเบียนแล้ว
15742072 นางสาวสุพิน   แสนดี ลงทะเบียนแล้ว
15742073 นางสาวสุภารัตน์   อินทรธุ ลงทะเบียนแล้ว
15742074 นางสาวอรปรียา   ดับสันเทียะ ลงทะเบียนแล้ว
15742076 นางสาวอารญา   แสงประการ ลงทะเบียนแล้ว
15742077 นางสาวเพชรรัตน์   หอมไม่หาย ลงทะเบียนแล้ว
15742082 นางสาวฉัตรชนก   เกิดวิธี ลงทะเบียนแล้ว
15742088 นางสาวบุญญานุช   ภู่ระหงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
15742093 นางสาวรัติยา   ทองศรี ลงทะเบียนแล้ว
15742095 นางสาววราภรณ์   เนตรรักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
15742096 นายพีรพัฒน์   พันธุ์พรหมา -
15742103 นายกมลศักดิ์   นราจุล ลงทะเบียนแล้ว
15742106 นางสาวจิราภรณ์   เปลื้องทุกข์ ลงทะเบียนแล้ว
15742107 นางสาวชรินรัตน์   ไทยประยูร ลงทะเบียนแล้ว
15742108 นางสาวณัฐกาญจน์   เผือกประพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
15742112 นางสาวนิภากร   ตอนจอหอ ลงทะเบียนแล้ว
15742113 นายปกรณ์   คำตา ลงทะเบียนแล้ว
15742116 นางสาวพัชริดา   พัฒนพุทธานนท์ ลงทะเบียนแล้ว
15742117 นางสาวมนธิชา   คำผล ลงทะเบียนแล้ว
15742118 นางสาวรัติยากร   ล้ำเลิศ ลงทะเบียนแล้ว
15742120 นางสาววริศรา   อ่อนอุไร ลงทะเบียนแล้ว
15742122 นายสรณัฐ   ไตรวัย ลงทะเบียนแล้ว
15742127 นายเผด็จ   น้ำแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
15742312 นางสาวกาญจนา   จีนสูงเนิน ลงทะเบียนแล้ว
15742314 นางสาวสายสุนีย์   นิลประเสริฐ ลงทะเบียนแล้ว
15742359 นางสาวนิรมล   ราชสีห์ ลงทะเบียนแล้ว
15742378 นางสาวกฤษณี   นาคสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
15742379 นางสาวจารุวรรณ   เสือเหลือง ลงทะเบียนแล้ว
15742383 นางสาววัชราภรณ์   เกตุซื่อสัตย์ ลงทะเบียนแล้ว
15742384 นางสาวสายฝน   บุญลา ลงทะเบียนแล้ว
15742401 นางสาวพัชฌา   ศรีเรือง ลงทะเบียนแล้ว
15742439 นายณัฐชนน   แจ้งสว่าง ลงทะเบียนแล้ว
15742463 นางสาวChen   Jiaxin -
15742464 นางสาวนางสาวJiayao   Lu -
15842209 นายสยาม   ไพรสันต์ ลงทะเบียนแล้ว
25742053 นางสาวศิริพร   พ่วงคุ้ม ลงทะเบียนแล้ว
25742166 นายกิตติชัย   วงศ์เพ็ญ ลงทะเบียนแล้ว
25742168 นางชนิดา   สงวนตระกูล ลงทะเบียนแล้ว
25742174 นายนัฐพงษ์   วันชูเพลา ลงทะเบียนแล้ว
25742178 นายนีรนาท   กันเสงี่ยม ลงทะเบียนแล้ว
25742179 นายพัทธพล   จินาโส ลงทะเบียนแล้ว
25742180 นายพีระเดช   เกตุเงิน -
25742188 นางสาวศุภากร   สุขสมบัติ ลงทะเบียนแล้ว
25742191 นางสาวสุริยุ   ประคุปตานนท์ ลงทะเบียนแล้ว
25742193 นางสาวสุวนันท์   จำรูญพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
25742194 นายสุวัฒกาญจน์   รุ่งแจ้ง ลงทะเบียนแล้ว
25742246 นางสาวกานต์นิษฐา   โพธิ์ไพจิตร ลงทะเบียนแล้ว
25742248 นางสาวณัฏฐนันท์   อิ่มเอี่ยม ลงทะเบียนแล้ว
25742255 นายสุภกิจ   จิตตรีธาตุ -
25742256 นางสาวกัญญาภัค   อุบลพืช ลงทะเบียนแล้ว