รายชื่อผู้ลงทะเบียน

บัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รหัส ชื่อ นามสกุล สถานะ
15442033 นายชรินทร์   รักชาติ -
15742049 นางสาวจิรภรณ์   เรือนอินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
15742052 นางสาววรรัตน์   ภูมิคง ลงทะเบียนแล้ว
15742375 นายสุริยะ   นาคโชติ ลงทะเบียนแล้ว
15742377 นายเอกพนธ์   พงษ์โนรี -