รายชื่อผู้ลงทะเบียน

บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัส ชื่อ นามสกุล สถานะ
15632296 นางสาวภัทรนารี   แก้วเจริญ ลงทะเบียนแล้ว
15732087 นางสาววณัฐชญา   ตลุ่มมุข ลงทะเบียนแล้ว
15732088 นางสาวศิรินภา   ศรีพล ลงทะเบียนแล้ว
15732089 นางสาวเนื้อทิพย์   ธีระกาย ลงทะเบียนแล้ว