รายชื่อผู้ลงทะเบียน

บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตร์

รหัส ชื่อ นามสกุล สถานะ
15522249 นายนรินทร์พงษ์   แจ่มพงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
15622381 นายมณฑล   ศรีชมชื่น ลงทะเบียนแล้ว
15722366 นายกฤตพงศ์   อดิษะ ลงทะเบียนแล้ว
15722367 นางสาวกัญญารัตน์   บุญเหลือ ลงทะเบียนแล้ว
15722369 นายกึกก้อง   พงษ์สถิตย์ -
15722373 นางสาวจินตนา   สิงห์ดำ ลงทะเบียนแล้ว
15722374 นางสาวนภัสนันท์   ชลอกลาง ลงทะเบียนแล้ว
15722376 นางสาวจิราภรณ์   ชื่นนอก ลงทะเบียนแล้ว
15722378 นางสาวณัฐฐิฌา   คงเจริญ ลงทะเบียนแล้ว
15722382 นายธัญพงศ์   จันทร์เด่น ลงทะเบียนแล้ว
15722388 นางสาวภัชราภรณ์   เกตุแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
15722392 นายรัฐพล   วงษ์คำ ลงทะเบียนแล้ว
15722397 นางสาวสายธาร   พลอยดี ลงทะเบียนแล้ว
15722398 นางสาวสุจิตตรา   ธิพิมพา ลงทะเบียนแล้ว
15722402 นางสาวสโรชา   เดชพงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
15722404 นางสาวอรวรรณ   แฉ่สูงเนิน ลงทะเบียนแล้ว
15722407 นางสาวเกวลี   อ่อนน้อม ลงทะเบียนแล้ว
15722408 นางสาวเขตตะวัน   จำเนียร ลงทะเบียนแล้ว
15722409 นายเฉลิมศักดิ์   ปฐมพงศ์พันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
15722410 นายเนติพงษ์   ทองแตง ลงทะเบียนแล้ว
15722460 นางสาวสโรชา   เส้นขาว ลงทะเบียนแล้ว
15722487 นายธวัชชัย   ประทีปทอง ลงทะเบียนแล้ว
15722488 นายปารุสก์   วิจันทร์ ลงทะเบียนแล้ว
15722490 นายพงศธร   สร้อยทอง ลงทะเบียนแล้ว
15722752 นางสาวสุรีลักษณ์   สังขจาย ลงทะเบียนแล้ว
15822497 นายวีระยุทธ   พงษ์สังข์ ลงทะเบียนแล้ว
15822503 นายเชาว์วัฒน์   นิมมานนวกุล -
25622119 นางสาวกัญญภัทร   นัยบุตร ลงทะเบียนแล้ว
25622214 นายจตุพร   บุญสม -
25622219 นายธนูเกียรติ   พิมยะวงค์ ลงทะเบียนแล้ว
25622223 นายปิยะ   นาโควงค์ -
25622232 นายศรราม   โพธิ์พันธ์ -
25622236 นายเกียรติณรงค์   แจ้งกรณ์ -
25622250 นายฐาปกรณ์   เกษศรี ลงทะเบียนแล้ว
25622260 นายสิริพันธ์   ทองนุช -
25722069 นายคเณศ   พวงมะลิ ลงทะเบียนแล้ว
25722073 นางสาวณัฐปภัสร์   กิจเจริญวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
25722074 นางสาวธนัญชนก   ว่องไวเมธี ลงทะเบียนแล้ว
25722080 นายรณกร   พันธ์สาลี ลงทะเบียนแล้ว
25722081 นายวณิชกร   เหล็กดี ลงทะเบียนแล้ว
25722083 นายสิงห์หา   สุขสังขาร ลงทะเบียนแล้ว
25722084 นายสุพจน์   ตราเงิน ลงทะเบียนแล้ว
25722086 นายอดิศักดิ์   สาธร ลงทะเบียนแล้ว
25722088 นางสาวกุลธิดา   ศรีสุข ลงทะเบียนแล้ว
25722134 นายพงศกร   แก้วน้ำเย็น ลงทะเบียนแล้ว
25722135 นางสาวพิชญนรี   เขียวอ่อน ลงทะเบียนแล้ว
25722137 นางสาวรุ่งกานต์   อินทร์ประจง ลงทะเบียนแล้ว
25722138 นายวัชระ   แจ้งเมือง ลงทะเบียนแล้ว
25722143 นายเสริมศักดิ์   อุทธสิงห์ ลงทะเบียนแล้ว
25722188 นายกิตติศักดิ์   ทิมพูล ลงทะเบียนแล้ว
25722192 นายปฏิภาณ   ว.ประดิษฐ์ -
25722195 นายพสิษฐ์   กะดีแดง -
25722199 นายศุภเสฎฐ์   อาภรณ์พงษ์ -
25722200 นายสุวิทย์   ก้อนคำ -
25722202 นางสาวรัศมีตา   วรรณศรีสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
25722204 นางสาวเพ็ญนภา   แสงอาทิตย์ ลงทะเบียนแล้ว
25722205 นายเรวัตร   เขียวเปี่ยม ลงทะเบียนแล้ว
25722209 นายกตัญญู   ใบกุ ลงทะเบียนแล้ว
25822096 นายสมภพ   กันพงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
25822174 นายวรยศ   กิจพานิช -
25822189 นางสาวอัญอุมา   พลเยี่ยม ลงทะเบียนแล้ว
25922093 นายมนต์ณัฐ   สุดศรี ลงทะเบียนแล้ว
25922099 นายภาคิณ   ศรีสังข์งาม -
25922124 นายสุริยันต์   บาลเพชร ลงทะเบียนแล้ว