รายชื่อผู้ลงทะเบียน

บัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์

รหัส ชื่อ นามสกุล สถานะ
15722319 นางสาวกชกร   ขจรอรุณกิจ ลงทะเบียนแล้ว
15722322 นายจักรกฤษ   ลอยเกตุ ลงทะเบียนแล้ว
15722323 นายจักรวาล   สอนแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
15722326 นางสาวจิรวรรธ   พงษ์รูป ลงทะเบียนแล้ว
15722329 นางสาวณัฐกานต์   สาริบุตร ลงทะเบียนแล้ว
15722331 นางสาวณัฐพร   ขจรวงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
15722333 นางสาวธัญญารัตน์   คำนาน ลงทะเบียนแล้ว
15722335 นายนนทพล   มีลักษณะ ลงทะเบียนแล้ว
15722338 นางสาวนิภา   ทองแผ่น ลงทะเบียนแล้ว
15722339 นางสาวปราณี   อภิโช ลงทะเบียนแล้ว
15722341 นางสาวพัชรี   อุปฮาต ลงทะเบียนแล้ว
15722342 นางสาวภรภัทร   ด่านธนานุรักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
15722344 นางสาวรสสุคนธ์   จอมพล ลงทะเบียนแล้ว
15722345 นางสาวรัตนิฎฐา   จรัสวราพรรณ ลงทะเบียนแล้ว
15722346 นางสาววรวรรณ   แสงสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
15722347 นางสาววลีวรรณ   งามขำ ลงทะเบียนแล้ว
15722348 นางสาวศรัญญา   สมประสงค์ ลงทะเบียนแล้ว
15722349 นายศราวุธ   วงษ์สนิท ลงทะเบียนแล้ว
15722350 นางสาวศลิษา   จันทริก ลงทะเบียนแล้ว
15722355 นางสาวสุลักขณา   เกตุลาพอน ลงทะเบียนแล้ว
15722356 นางสาวอภิญญา   เดชขจรไพศาล ลงทะเบียนแล้ว
15722358 นายอัมรินทร์   อ่วมจันทร์ ลงทะเบียนแล้ว
15722359 นายอานนท์   พุ่มพา ลงทะเบียนแล้ว
15722360 นายอานันท์   พุ่มพา ลงทะเบียนแล้ว
15722361 นางสาวนัทธมน   วิหวา ลงทะเบียนแล้ว
15722364 นายเดชาวัต   ทองน่วม ลงทะเบียนแล้ว
15722365 นางสาวแพรพลอย   นุสติ ลงทะเบียนแล้ว
15722665 นางสาวบัณยดา   หลีพิบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
15722744 นางสาวสุธิพันธ์   มั่นอ่วม ลงทะเบียนแล้ว
15722810 นางสาวจุฑามาศ   นาคเขียว ลงทะเบียนแล้ว
15822462 นางสาวชนัญชิดา   พงษ์พันธุ์ ลงทะเบียนแล้ว