รายชื่อผู้ลงทะเบียน

บัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส ชื่อ นามสกุล สถานะ
15622430 นายเรวัตร์   มีสง่า ลงทะเบียนแล้ว
15722100 นางสาวกมลรัตน์   สำรวล ลงทะเบียนแล้ว
15722101 นายกฤตพล   ผลกลิ่น ลงทะเบียนแล้ว
15722102 นายกฤษณชัย   วงศ์คำจันทร์ ลงทะเบียนแล้ว
15722105 นางสาวขวัญตา   ดอกกุหลาบ ลงทะเบียนแล้ว
15722111 นายจิรพงษ์   ยินดี ลงทะเบียนแล้ว
15722113 นางสาวจุฑารัตน์   เสริมจันทร์ ลงทะเบียนแล้ว
15722115 นางสาวชมทิศา   ขาวสำลี ลงทะเบียนแล้ว
15722117 นางสาวชลธิชา   เรือนประดิษฐ์ ลงทะเบียนแล้ว
15722118 นางสาวชลธิชา   แถลงจิตร ลงทะเบียนแล้ว
15722121 นางสาวฑิมพากา   แสงแก้วสุข ลงทะเบียนแล้ว
15722123 นางสาวณัฐชา   นิระหานี ลงทะเบียนแล้ว
15722124 นายณัฐดนัย   มะลิทอง ลงทะเบียนแล้ว
15722125 นายณัฐดนัย   เรืองสุข ลงทะเบียนแล้ว
15722128 นายณัฐพล   เชื่องวงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
15722130 นายณัฐวุฒิ   กาญจนีย์ ลงทะเบียนแล้ว
15722132 นายดลนพร   ประทุมวัน ลงทะเบียนแล้ว
15722133 นายดาวเรือง   นรรฆเลิศ ลงทะเบียนแล้ว
15722134 นายทนงศักดิ์   พรประดับ ลงทะเบียนแล้ว
15722136 นายทัตเทพ   ผ่องศรัทธา ลงทะเบียนแล้ว
15722137 นายธนทร   ตั้งมโนธรรม ลงทะเบียนแล้ว
15722140 นายธนเกียรติ   ภู่ประดับ ลงทะเบียนแล้ว
15722142 นายธวัชชัย   เถียรสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
15722143 นายนันทพงษ์   คงประเสริฐ ลงทะเบียนแล้ว
15722145 นายนิพิฐพนธ์   ชมชื่น ลงทะเบียนแล้ว
15722146 นางสาวนุชศรา   เกิดแดง ลงทะเบียนแล้ว
15722150 นางสาวพรรณทิพา   จันทร์ประกอบ ลงทะเบียนแล้ว
15722153 นายพิรุฬห์ลักษณ์   ตุ้มนิลกาล ลงทะเบียนแล้ว
15722154 นายพิเชฐ   ปะเสระกัง ลงทะเบียนแล้ว
15722155 นางสาวฟาริดา   วันอารีย์ ลงทะเบียนแล้ว
15722156 นางสาวภัสนันท์   ช่างสกุลทอง ลงทะเบียนแล้ว
15722158 นางสาวมนทกานติ   จารุฤทัยกานต์ ลงทะเบียนแล้ว
15722159 นางสาวรัชฎาภรณ์   โพธิ์บ่าย ลงทะเบียนแล้ว
15722160 นางสาวรัชดา   ยิ้มน้อย ลงทะเบียนแล้ว
15722162 นายลักษณ์   ศรีทอง ลงทะเบียนแล้ว
15722163 นายวรพล   ทู้ไพเราะ ลงทะเบียนแล้ว
15722164 นางสาววรรณิสา   สีเหลือง ลงทะเบียนแล้ว
15722166 นางสาววราภรณ์   กิจสินธุ ลงทะเบียนแล้ว
15722168 นายวุฒิไกร   ฟองลม ลงทะเบียนแล้ว
15722169 นายสนธยา   แก้วประดิษฐ์ ลงทะเบียนแล้ว
15722170 นางสาวสมฤทัย   สุขสมโภชน์ ลงทะเบียนแล้ว
15722171 นายสรภัส   ไตรเหมาะ ลงทะเบียนแล้ว
15722173 นางสาวสิรินทรา   ธงแถว ลงทะเบียนแล้ว
15722174 นางสาวสุกัญญา   ชัยประภา ลงทะเบียนแล้ว
15722175 นางสาวสุกัญญา   ชุบศรี ลงทะเบียนแล้ว
15722177 นางสาวอธิตา   เที่ยงทัศน์ ลงทะเบียนแล้ว
15722179 นายอนุสรณ์   พูลเพิ่ม ลงทะเบียนแล้ว
15722180 นางสาวอภิชญา   เนียมมณี ลงทะเบียนแล้ว
15722181 นายอภิสิฎฐ์   กระแสสัตย์ ลงทะเบียนแล้ว
15722182 นางสาวอัจฉรา   สุขีเกตุ ลงทะเบียนแล้ว
15722183 นางสาวอารียา   ธรรมรจน์ ลงทะเบียนแล้ว
15722184 นายอิทธิพงศ์   พนมเสริฐ ลงทะเบียนแล้ว
15722186 นายโชคชัย   สายโสภา ลงทะเบียนแล้ว
15722438 นางสาวกมลวรรณ   ขาวบริสุทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
15722439 นางสาวกิติยา   เพราะบรรเลง ลงทะเบียนแล้ว
15722440 นางสาวจงรัก   กันอาสา ลงทะเบียนแล้ว
15722441 นายเจตชัย   ยินดีจันทร์ ลงทะเบียนแล้ว
15722442 นางสาวชุติมา   บินเรโบ ลงทะเบียนแล้ว
15722443 นางสาวณัชชา   หวังผล ลงทะเบียนแล้ว
15722445 นางสาวนฤวรรณ   สมจิตร ลงทะเบียนแล้ว
15722446 นางสาวนันทิยา   ชิดปราง ลงทะเบียนแล้ว
15722447 นางสาวมินตรา   สีกอง ลงทะเบียนแล้ว
15722450 นางสาวสุพิชา   สบายจิตร ลงทะเบียนแล้ว
15722451 นางสาวเสาวลักษณ์   เสมอหัตถ์ ลงทะเบียนแล้ว
15722452 นายอมรเทพ   พรรณทรัพย์ ลงทะเบียนแล้ว
15722453 นางสาวอรัญญา   ตามเพิ่ม ลงทะเบียนแล้ว
15722455 นางสาวอัศมา   จันทร์เทศ ลงทะเบียนแล้ว
25722032 นางสาวกมลเนตร   ทาทอง ลงทะเบียนแล้ว
25722034 นายครรชิต   เพชรรัตน์ไพบูรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
25722050 นางสาวบุษกร   พงษ์สวรรค์ ลงทะเบียนแล้ว
25722058 นายสรวิศ   กิจบำเรอ ลงทะเบียนแล้ว
25722091 นางสาวพรชนก   ปั่นฉิมพลี ลงทะเบียนแล้ว
25722123 นางสาวนิสาชล   ชลคีรี ลงทะเบียนแล้ว
25722125 นายพิเศษ   ศรีสุข -
25722126 นางสาววิสุดา   ชุ่มเกษร ลงทะเบียนแล้ว
25722127 นางสาวศยามล   หาพรต ลงทะเบียนแล้ว
25722129 นางสุนิสา   ตาลเจริญธรรม ลงทะเบียนแล้ว
25722130 นางสาวสุนิสา   สิงหฬ ลงทะเบียนแล้ว
25722131 นางสาวหนึ่งฤทัย   สินประสิทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
25722132 นางสาวไพลิน   ไทยพิบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
25722144 นางสาวกมลวรรณ   หรั่งน้อย ลงทะเบียนแล้ว
25722146 นางสาวซอนญ่า   บุญเกษม -
25722148 นางสาวทิพย์วรรณ   ดิษฐ์สุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
25722149 นางสาวธรรมาธร   พลทรัพย์ ลงทะเบียนแล้ว
25722150 นายธันฐภัทร์   หิรัญรักษ์ตระกูล ลงทะเบียนแล้ว
25722151 นางสาวนรีวรรณ   ลีศรี ลงทะเบียนแล้ว
25722153 นางสาวปิยมาศ   ไชยแสง ลงทะเบียนแล้ว
25722154 นางสาวพรสุภา   เมฆสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
25722159 นายวัฒนา   สุพงษ์ -
25722165 นายโยธิน   ยศตุ้ย ลงทะเบียนแล้ว
25722208 นางสาวประภัสสร   สีน้ำเงิน ลงทะเบียนแล้ว