ระบบลงทะเบียนบัณฑิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๓๕-๒๗๖-๕๕๕ ต่อ ๒๗๑๓
ในเวลาราชการ
แจ้งปัญหา

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ