รายละเอียด

image

ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์

การศึกษา

  • ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-เคมี)มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด