รายละเอียด

image

ดร.แสน สมนึก

การศึกษา

  • กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กศ.ม. (การประถมศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา (สังคมศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3532 2083

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด