รายละเอียด

image

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

การศึกษา

  • รป.ด.(นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : duean_2520@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : บอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1005

ความเชี่ยวชาญ

1.นโยบายสาธารณะ
2.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.องค์การและการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การมอบอำนาจบุคลากร : เครื่องมือทางการบริหารของผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ 2560, มกราคม – มิถุนายน - วารสารการจัดการสมัยใหม่, 15(1), 35 – 44. (TCI ฐาน 1) ดาวน์โหลด
2 กระบวนการนำนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ 2560 - การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุม วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 (หน้า 173 – 181). ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดาวน์โหลด
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2561 - การประชุมวิชาการ ระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ ประโยชน์” (หน้า 149 – 154). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา. ดาวน์โหลด