รายละเอียด

image

อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

การศึกษา

  • กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
  • ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
  • ค.บ. (การศึกษาและการเรียนรู้)

อีเมล์ : ananxisu163@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3532 2083

ความเชี่ยวชาญ


ด้านสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1. การประถมศึกษา
2. การสอนภาษาไทย
3.การสอนสังคมศึกษา
4.การสอนภาษาอังกฤษ
5.การสอนวิทยาศาสตร์

ด้านสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา
2.การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมครูและผู้บริหาร
3.การพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหาร
4.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
5.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2563, กันยายน – ธันวาคม - วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา, 14(3), 30 – 44. (TCI ฐาน 2) ดาวน์โหลด
2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไทย แลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. 2563, มกราคม – มีนาคม - วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 5(1), 99 – 113. (TCI ฐาน 2) ดาวน์โหลด
3 ผลการใช้แบบเรียนสนทนาภาษาไทย เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง สำหรับชาวต่างชาติ. 2563, มกราคม – มีนาคม - วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 20(1), 129 – 140. (TCI ฐาน 2) ดาวน์โหลด