รายละเอียด

image

รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด