หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปรัชญา

ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ในอนาคตต้องเป็นทั้งนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณธรรมและศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของทั้งสังคมท้องถิ่นและสังคมโลก

ความสำคัญ

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความสำคัญ ดังนี้

2.1เป็นหลักสูตรที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน

2.2เป็นหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ ผ่านการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาซึ่งเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา โดยตำแหน่งให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาและการแก้ปัญหาทางการศึกษาที่เกิดขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาขั้นสูงและใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

2.3เป็นหลักสูตรที่มีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงทางการบริหารการศึกษา ดังต่อไปนี้

3.1มีความเป็นผู้นำทางการศึกษาที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับของสังคม

3.2มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ศาสตร์ การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3.3มีทักษะทางสติปัญญา และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

3.4มีทักษะทางสังคม การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยในยุคดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
  2. ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ
  3. บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าแผนก
  4. นักวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ

ดาวน์โหลด