อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.สุธี โกสิทธิ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8348

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สค.บ. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8329

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย
 • บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : apichat_asm@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7502

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

รศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • การศึกษามหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ