รายละเอียด

image

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

การศึกษา

  • ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
  • รป.ม. (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
  • ศษ.บ. (รัฐศาสตร์) (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8335

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 - - - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วม ภาคประชาชนด้านการเมืองในเขตเทศบาลนครของไทย. ดาวน์โหลด
2 - - - กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการยึดอำนาจภายใต้วิกฤต ความขัดแย้งทางการเมือง ดาวน์โหลด