รายละเอียด

image

ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

การศึกษา

  • รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8348

ความเชี่ยวชาญ

1.การจัดการความรู้
2.ผู้สูงอายุ
3.การบริหารจัดการ
4.คุณภาพชีวิต
5.การพัฒนาชุมชน

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 Development of Living Museums based on Mon Cultural and Wisdom Capitals to Promote Cultural Lifelong Learning of Bangkhanmak Sub-district, Muang District, LopBuri Province. 2019 - The 1st International Academic Conference “Sciences Arts and Research: Sustainable for Development” (p.104 – 113). Lopburi : Thepsatri Rajabhat University. ดาวน์โหลด
2 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 2559 - การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง” (หน้า 239 – 250). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ดาวน์โหลด
3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี: การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 2558 - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 “พัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน” (หน้า 72 – 80). ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. ดาวน์โหลด