อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ประธานบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สค.บ. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

กรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • รป.ด.(นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -