อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย
 • บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : apichat_asm@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7502

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สค.บ. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8329

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

กรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • รป.ด.(นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : duean_2520@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : บอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1005

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8348

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ