หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกของหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจน มีความสามารถทำการวิจัยและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ เพื่อบริหารจัดการองค์การภาครัฐ องค์การภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งบูรณาการความรู้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อการพัฒนาองค์การที่ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณะ
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และเป็นระบบเพื่อการดำเนินการทางการบริหารจัดการองค์การอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย มีภาวะผู้นำในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
 5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
 6. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งสามารถต่อยอดงานวิจัยเพิ่มองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต

  แผน ข เน้นการศึกษารายวิชาและทำการค้นคว้าอิสระ
  - รายวิชาบังคับ ให้เรียน 24หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก ให้เรียน 6หน่วยกิต
  - รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เรียน 6หน่วยกิต
  - รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต) 2หน่วยกิต
  - รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์** ให้เรียน 3หน่วยกิต