หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกของหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจน มีความสามารถทำการวิจัยและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ เพื่อบริหารจัดการองค์การภาครัฐ องค์การภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งบูรณาการความรู้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อการพัฒนาองค์การที่ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณะ
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และเป็นระบบเพื่อการดำเนินการทางการบริหารจัดการองค์การอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้
  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย มีภาวะผู้นำในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
  5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
  6. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งสามารถต่อยอดงานวิจัยเพิ่มองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์