หลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญา

มุ่งผลิตครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงในศาสตร์ ด้านหลักสูตรและการสอน เสริมสร้างสมรรถนะผู้นำทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน มุ่งเน้น และส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

ความสำคัญ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นผู้นำในด้านหลักสูตรและการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง มีศักยภาพและเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่แนวคิด แนวทาง ระบบหลักปฏิบัติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังกล่าว และเพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะมากยิ่งขึ้น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายทั้งของผู้เรียนและสังคมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน เพื่อนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีความสามารถในการวิจัย และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
 3. มีสมรรถนะผู้นำด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม ท้องถิ่นและชุมชน
 4. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
 5. มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 45 หน่วยกิต

  แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาในหลักสูตร
  - รายวิชาบังคับ ให้เรียน 27หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก ให้เรียน 6หน่วยกิต
  - รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เรียน 12หน่วยกิต
  - รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต) 2หน่วยกิต
  - รายวิชาพื้นฐานการศึกษาไทย** ให้เรียน 3หน่วยกิต
  - รายวิชาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้*** ให้เรียน 3หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด