รายละเอียด

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

การศึกษา

  • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
  • ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
  • ค.บ. (สังคมศึกษา)
  • ศษ.ม. (สังคมศึกษา)

อีเมล์ : teerawat_1974@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย