รายละเอียด

image

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

การศึกษา

  • กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
  • ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
  • ค.บ. (การศึกษาและการเรียนรู้)
  • ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย