รายละเอียด

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

การศึกษา

  • ค.ด. (บริหารการศึกษา)
  • ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  • ค.บ. (ประถมศึกษา), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)

อีเมล์ : drpornthep@yahoo.co.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7531

ความเชี่ยวชาญ

1. นโยบายและการวางแผนการศึกษา
2. หลักและทฤษฎีการบริหาร
3. ภาวะผู้นำทางการศึกษา
4. การวิจัยทางการศึกษา
5. การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การบริหารสถานศึกษาและพัฒนาชุมชน 2561 - กรุงเทพมหานคร : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 246 หน้า. ดาวน์โหลด
2 การนำเสนอแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2562 - วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า(TCI ฐาน 2) ดาวน์โหลด
3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 2562 - วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า(TCI ฐาน 2) ดาวน์โหลด