รายละเอียด

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน

การศึกษา

  • ค.ด. (บริหารการศึกษา)
  • ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  • ค.บ. (ประถมศึกษา), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
  • ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

อีเมล์ : drpornthep@yahoo.co.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย