รายละเอียด

image

ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

การศึกษา

  • กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
  • ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  • ศษ.บ. (เคมี)

อีเมล์ : chompunutsukwan@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7500

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด