ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ข้อมูลนักศึกษา

 1. จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนฯ ในรอบปีเข้ารับการประเมิน
 2. สัดส่วนของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนฯ ทั้งหมด 394 คน
 3. จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่คงอยู่ในรอบปีเข้ารับการประเมินต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 394 คน
 4. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ลงเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนฯ
 5. จำนวนรายวิชาในรอบปีเข้ารับการประเมิน จำนวน 48 รายวิชา
 6. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ลงเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนฯ
 7. ข้อมูลนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 1/2566
 8. ข้อมูลนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3/2565
 9. ข้อมูลนักศึกษาปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3/2565
 10. รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) ปีการศึกษา2565/1
 11. รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ส-อา ป.เอก) ปีการศึกษา2564/3
 12. รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ส-อา ป.โท) ปีการศึกษา2564/3
 13. รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ป.บัณฑิต ครู ส-อา) ปีการศึกษา2564
 14. รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ส-อา ป.โท) ปีการศึกษา2564
 15. ข้อมูลนักศึกษาปี2563