ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ข้อมูลนักศึกษา

 1. รายวิชาที่เปิดสอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2566
 2. จำนวนรายวิชาทั้งหมดใน ปีการศึกษา 2566
 3. จำนวนนักศึกษาคงเหลือ
 4. นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566
 5. จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนฯ ในรอบปีเข้ารับการประเมิน
 6. สัดส่วนของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนฯ ทั้งหมด 394 คน
 7. จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่คงอยู่ในรอบปีเข้ารับการประเมินต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 394 คน
 8. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ลงเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนฯ
 9. จำนวนรายวิชาในรอบปีเข้ารับการประเมิน จำนวน 48 รายวิชา
 10. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ลงเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนฯ
 11. ข้อมูลนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 1/2566
 12. ข้อมูลนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3/2565
 13. ข้อมูลนักศึกษาปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3/2565
 14. รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) ปีการศึกษา2565/1
 15. รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ส-อา ป.เอก) ปีการศึกษา2564/3
 16. รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ส-อา ป.โท) ปีการศึกษา2564/3
 17. รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ป.บัณฑิต ครู ส-อา) ปีการศึกษา2564
 18. รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ส-อา ป.โท) ปีการศึกษา2564
 19. ข้อมูลนักศึกษาปี2563