ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

งานแผนงานและโครงการ

 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี2567
 2. รางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี2566
 4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 บัณฑิตวิทยาลัย
 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 12 เดือน ปี2565
 6. คำสั่งKM65
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 6 เดือน ปี2565
 8. แผนปฏิบัติราชการปี2565
 9. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 12 เดือน ปี2564
 10. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 11. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 6 เดือน ปี2564
 12. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 13. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 14. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 12 เดือน ปี2563
 15. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 6 เดือน ปี2563
 16. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 17. รายงานโครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1 ปี
 18. รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ปี
 19. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1 ปี
 20. รายงานโครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1 ปี