รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม