ประกาศ! การปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของ Google จากแบบ Unlimited เป็นแบบ Pooled Storage

Cinque Terre

ประกาศ ‼️ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565
Google จะทำการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล
จากเดิม Unlimited เป็นแบบ Pooled Storage

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบน Google Cloud ซึ่งเป็นพื้นที่รวมสำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร แบบไม่จำกัดขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล (Unlimited Disk Space) ขณะนี้ Google ได้ประกาศนโยบายใหม่ โดยจำกัดขนาดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลไม่เกิน 100 TB ต่อ 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากนโยบายจำกัดพื้นที่นี้ และได้ทำการลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud ตามนโยบายใหม่ของ Google เพื่อป้องกันผลกระทบจากการใช้งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแนวทางดังนี้
1. พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ และภาคกศบป.) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ให้พื้นที่บัญชีละ 10 GB
2. พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับบุคลากรสายวิชาการ (รวมคุณครูโรงเรียนสาธิต) ให้พื้นที่บัญชีละ 35 GB
3. พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับหน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน ให้พื้นที่บัญชีละ 30 GB
4. พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับหน่วยงานระดับสาขาวิชาทั้ง 4 คณะ กอง และงาน ให้พื้นที่บัญชีละ 15 GB
5. พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ให้พื้นที่บัญชีละ 15 GB
6. พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับโครงการ U2T ให้พื้นที่บัญชีละ 5 GB
7. แจ้งเตือนผู้ใช้ที่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากผิดปกติ ให้ปรับลดพื้นที่ ถ่ายโอนข้อมูลที่ ไม่จำเป็นออกภายวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากเกินกำหนด บัญชีดังกล่าวจะถูกหยุดการใช้งานพื้นที่ Google Drive ชั่วคราว (Disable)

** สำหรับนักศึกษาเก่า ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถใช้บริการของ Google Drive ภายใต้ @aru.ac.th ได้ จะมีการเรียกคืนพื้นที่ โดยขอให้ดำเนินการนำข้อมูลออกจากระบบ Google Drive ภายใต้ @aru.ac.th ‼️ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ‼️**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณเรศณ์ จิตรัตน์ หรือคุณเจษฎา สุขสมพืช งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี โทร. 0-3527-6555 ต่อ2777,2712, 2700 หรือ e-Mail : arit@aru.ac.th

หมายเหตุ :

การคัดลอกหรือย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive มี 2 วิธี
1. คัดลอกหรือย้ายด้วยการใช้เว็บไซต์ mover.io
ข้อดีคือ สะดวกและรวดเร็วไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่สำรองภายใน Hardware ของตนเอง
ข้อจำกัดคือ ไฟล์ประเภท Google Drawing, Google Photo ,Google Forms, Google Site, Google Maps และ Jamboard จะไม่คัดลอกมาด้วย ซึ่งสามารถคัดลอกด้วยตนเองภายหลัง
2. คัดลอกหรือย้ายด้วยการดาวน์โหลดไฟล์และส่งผ่านไปยัง OneDrive Folder
ข้อดีคือ สามารถย้ายและเก็บข้อมูล ได้ทุกรูปแบบ
ข้อควรระวังคือ ควรเตรียมพื้นที่สำรองภายใน Hardware ให้พร้อมสำหรับรองรับการดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือการใช้งาน :

คู่มือการโอนย้ายข้อมูลด้วยการใช้เว็บไซต์ mover.io