THE FACULTY OF EDUCATION

หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา

ปรัชญาของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้วิชาการระดับประถมศึกษา มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู มีความสามารถในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมืออาชีพ สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์และการค้นคว้าวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาประถมศึกษาที่มีลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรอบรู้ในวิชาการระดับประถมศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา
 3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
 4. มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูประถมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  1.1 วิชาบังคับเรียนให้เรียน3หน่วยกิต
  1.2 วิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า27หน่วยกิต
  (เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้ อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต โดยให้มีจำนวนรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต)
  - กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาชีพครูให้เรียน43หน่วยกิต
  - วิชาชีพครูให้เรียน31หน่วยกิต
  - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เรียน12หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า63หน่วยกิต
  - วิชาบังคับเรียนให้เรียน43หน่วยกิต
  - วิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า20หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

หมายเหตุ
         1. นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจำนวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีความถนัดทางวิชาชีพครูมีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีคุณวุฒิอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก จ)
 3. การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในกรณีรับตรงให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะครุศาสตร์ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบทักษะปฏิบัติ และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ การสอบวัดแววความเป็นครู รวมทั้งพิจารณาผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. นักวิชาการศึกษา
 3. เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม
 4. บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา