อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.จันจิรา หาวิชา

ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์ชนิกา จิตจักร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย และเลขานุการ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -