อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.จันจิรา หาวิชา

ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8312

image

อาจารย์ชญานิศ พันธุ์จินดาวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8306

image

อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

การศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย และเลขานุการ

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 4145