อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8016

image

ผศ.ดร.นิป เอมรัฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.ชัยยศ เดชสุระ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์ศักดา จันทราศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และเลขานุการ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -