THE FACULTY OF EDUCATION

หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ทางวิชาการ สามารถนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ และนำคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานทางด้านบริหารในหน่วยงานการศึกษาได้ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็นครูมีสมรรถนะและความปรีชาสามารถ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริงและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษาและการเขียนโปรแกรมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่การวิจัย รวมทั้งมีทักษะสำหรับการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 2. มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี
 3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในวิชาชีพ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและท้องถิ่น

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  1.1 วิชาบังคับเรียนให้เรียน3หน่วยกิต
  1.2 วิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า27หน่วยกิต
  (เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้ อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต โดยให้มีจำนวนรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต)
  - กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาชีพครูให้เรียน43หน่วยกิต
  - วิชาชีพครูให้เรียน31หน่วยกิต
  - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เรียน12หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า63หน่วยกิต
  - วิชาบังคับเรียนให้เรียน42หน่วยกิต
  - วิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า21หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

หมายเหตุ
         1. นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจำนวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ในกรณีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีคุณวุฒิอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก จ)
 3. การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในกรณีรับตรงให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะครุศาสตร์ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบทักษะปฏิบัติ และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ การสอบวัดแววความเป็นครู รวมทั้งพิจารณาผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูสอนคอมพิวเตอร์ในทุกสังกัด
 2. นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
 3. นักฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 4. นักพัฒนาและออกแบบสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์
 5. อาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์