อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์พัชราภร พูลบุญ

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.สุวัฒน์ ทัมทิมเจือ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์ภูษณิศา สุวรรณศิป์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเลขานุการ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -