THE FACULTY OF EDUCATION

รายละเอียด

image

อาจารย์อัครนันท์ สินธุประเสริฐ

การศึกษา

  • การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณะครุศาสตร์ 2565 วารสารสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์