THE FACULTY OF EDUCATION

รายละเอียด

image

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม

การศึกษา

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8454

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทุนส่วนตัว 2565 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 5
2 การพัฒนาตำรา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทุนส่วนตัว 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563