THE FACULTY OF EDUCATION

รายละเอียด

image

ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : sion.hasadsri@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุนส่วนตัว 2565 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5
2 การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ดชิ่ง. ทุนส่วนตัว 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563