THE FACULTY OF EDUCATION

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
“ครุฯ กรุงเก่า” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แจ้งข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

กลุ่มเรื่องที่เปิดรับบทความวิจัย

กลุ่มการศึกษา
         ได้แก่ การศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา

กำหนดการรับบทความ

 • ส่งบทความวิจัย(ฉบับสมบูรณ์) วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2566
 • ส่งไฟล์นำเสนอ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (สำหรับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
 • ส่งไฟล์นำเสนอ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

รูปแบบการนำเสนอ

แบบบรรยาย (Oral Presentation)
         ผู้นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ใช้เวลานำเสนอ 10 นาที และเวลาสำหรับถาม-ตอบ 5 นาที


แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
         ผู้นำเสนอต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน โดยกำหนดขนาดและพิมพ์โปสเตอร์ (กว้าง 90 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร) ตามรูปแบบ Template Poster และนำมาติดบนบอร์ดในพื้นที่ที่กำหนด ใช้เวลานำเสนอ 5 นาที และถามตอบ 5 นาที