ข่าวสารกองพัฒนานักศึกษา

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:12:56

การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:44:32

รายชื่อการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.2022 ประจำปีการศึกษา 2565

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:43:33

กำหนดการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.2022 ประจำปีการศึกษา 2565

1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:28:41

รายชื่อนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

16 มิถุนายน 2565 เวลา 15:57:49

ประกาศ_การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

6 มิถุนายน 2565 เวลา 10:40:15

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6 มิถุนายน 2565 เวลา 10:40:15

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:45:37

ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

22 เมษายน 2565 เวลา 12:18:17

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการแข่งขัน โครงการ ASEAN Data Science Explorers ADSE ๒๐๒๒ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๓๐ ปี ที่ศึกษาแบบเต็มเวลา

16 มีนาคม 2565 เวลา 14:05:49

คำสั่ง_แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

16 มีนาคม 2565 เวลา 14:03:56

คำสั่ง_แต่งตั้งสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

15 มีนาคม 2565 เวลา 14:20:52

ประกาศ_การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:53:05

ประกาศ_รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

27 มกราคม 2565 เวลา 13:43:44

ประกาศ_อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

27 มกราคม 2565 เวลา 13:42:21

ประกาศ_การประกวดข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

27 มกราคม 2565 เวลา 13:41:21

ประกาศ_หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

27 มกราคม 2565 เวลา 13:39:59

ประกาศ_การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

14 ธันวาคม 2564 เวลา 14:55:43

ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00:00

ประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:27:36

ประชาสัมพันธ์!!! ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ผ่านช่องทางออนไลน์

12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:34:44

ประชาสัมพันธ์!!! เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564

5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:54:51

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2564

27 ตุลาคม 2564 เวลา 14:56:36

ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 (ตรวจเลือกเมษายนพุทธศักราช 2565)

6 ตุลาคม 2564 เวลา 22:04:27

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

1 ตุลาคม 2564 เวลา 15:36:05

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2021 IYF Word Camp ผ่านระบบออนไลน์

17 กันยายน 2564 เวลา 22:04:03

ประกาศ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด (COVID - 19)

9 กันยายน 2564 เวลา 11:14:07

ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564

31 สิงหาคม 2564 เวลา 15:44:57

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

18 สิงหาคม 2564 เวลา 19:05:07

ประชาสัมพันธ์เยาวชนพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565

18 สิงหาคม 2564 เวลา 18:59:43

ผลงานที่ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ "Gender Equality"

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 59 (2 Pages)