ข่าวสารกองพัฒนานักศึกษา

31 มกราคม 2566 เวลา 16:04:30

ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

16 มกราคม 2566 เวลา 10:51:30

ประกาศ_หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

16 มกราคม 2566 เวลา 10:50:28

ประกาศ_การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:44:30

ประกาศ_การสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565

11 ตุลาคม 2565 เวลา 20:14:04

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา 162XXXXX ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

28 กันยายน 2565 เวลา 13:55:04

ใบสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม

23 กันยายน 2565 เวลา 10:51:02

ประกาศ_การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565

23 กันยายน 2565 เวลา 10:44:44

ประกาศ_รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง"

20 กันยายน 2565 เวลา 15:58:38

การขออนุญาตจัดตั้งและต่ออายุชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

20 กันยายน 2565 เวลา 15:53:10

การสมัครขอรับทุนการศึกษาพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ)

9 กันยายน 2565 เวลา 09:18:01

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดคลิปสั้นในโครงการ "ลอง-D CHALLENGE ชีวิตดี๊ดี ชีวิตดิจิทัล SEASON2"

7 กันยายน 2565 เวลา 13:42:06

การขอจัดตั้งและต่ออายุชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:12:56

การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:44:32

รายชื่อการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.2022 ประจำปีการศึกษา 2565

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:43:33

กำหนดการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.2022 ประจำปีการศึกษา 2565

1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:28:41

รายชื่อนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

16 มิถุนายน 2565 เวลา 15:57:49

ประกาศ_การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

6 มิถุนายน 2565 เวลา 10:40:15

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6 มิถุนายน 2565 เวลา 10:40:15

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:45:37

ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

16 มีนาคม 2565 เวลา 14:05:49

คำสั่ง_แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

16 มีนาคม 2565 เวลา 14:03:56

คำสั่ง_แต่งตั้งสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

15 มีนาคม 2565 เวลา 14:20:52

ประกาศ_การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:53:05

ประกาศ_รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

27 มกราคม 2565 เวลา 13:43:44

ประกาศ_อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

27 มกราคม 2565 เวลา 13:42:21

ประกาศ_การประกวดข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

27 มกราคม 2565 เวลา 13:41:21

ประกาศ_หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

27 มกราคม 2565 เวลา 13:39:59

ประกาศ_การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

14 ธันวาคม 2564 เวลา 14:55:43

ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

7 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00:00

ประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 71 (3 Pages)