ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ชุมชนเครื่องดนตรีไทย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ชุมชนเครื่องดนตรีไทย ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า พร้อมปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ชุมชนเครื่องดนตรีไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม