ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมโครงการพลังวิทย์ร่วมสืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมโครงการพลังวิทย์ร่วมสืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมเปิดเวทีเพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสถาบันอยุธยาศึกษาได้เข้าร่วมแสดงผลงานเครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสานปลาตะเพียนใบลานให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม