ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเปิดเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กลุ่มเป้าหมาย “พลังวิทย์ร่วมสืบสานต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเปิดเวทีเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กลุ่มเป้าหมาย “พลังวิทย์ร่วมสืบสานต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม