ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (สำหรับนักศึกษาติดเชื้อไวรัส โควิด-19) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งศิษย์เก่าเป็นครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 5 ท่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเสวนา เรื่อง “ถอดบทเรียนการเรียนรู้ผ่านมุมมองของครูพี่เลี้ยง” ในประเด็น “มุมมองความเป็นครู ชูปัญหาพาแก้ไข สร้างแนวทางรับมือได้ จากใจครูพี่เลี้ยง” ส่วนภาคบ่ายพบอาจารย์นิเทศก์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้เรียนและการศึกษารายกรณี จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม